Beleidsplan Welzijn Steenderen

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. het stimuleren en coördineren van bestaande activiteiten;
b. het organiseren, ondersteunen en/of stimuleren van culturele activiteiten voor en door ouderen;
c. het stimuleren van nieuwe vormen van dienstverlening aan ouderen;
d. het besteden van aandacht aan activiteiten in het kader van de voorbereiding op de derde levensfase;
e. het geven van voorlichting en adviezen aan ouderen en aan personen en instellingen, die verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van ouderen;
f. het fungeren als centraal informatiepunt. van waaruit ouderen doorverwezen kunnen worden;
g. het verzamelen, bijhouden en verspreiden van informatie;
h. het inventariseren van de bij ouderen levende wensen en het trachten te komen tot de verwezenlijking daarvan;
i. het bevorderen van overleg, samenwerking en planning tussen instellingen en personen op plaatselijk niveau, die zich bezighouden met ouderenwerk, zonodig met inschakeling van deskundigen;
j. het adviseren, op verzoek of uit eigener beweging, van de gemeentelijke overheid en de bij het ouderenwerk betrokken particuliere instellingen, omtrent het welzijn van de ouderen;
k. het leveren van een bijdrage aan een goede organisatie van het opnemings- en adviesbeleid;
l. het aantrekken en ondersteunen van beroepskrachten en het inzetten van vrijwilligers alsmede het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor vrijwilligers, met zoveel mogelijk inschakeling van de ouderen zelf.

Contact Informatie
Aanmelden Nieuwsbrief

U kunt zich op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Voor informatie over ons privacybeleid klik hier.

Welzijn op Facebook
De Kei op Facebook
© 2023 – Welzijn Steenderen – OpRha